CEK ID FACEBOOK

Senin, 15 Agustus 2011

Ibnu Hajar Al ‘Asqalani (773 – 852 H)

Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin ‘Ali bin Muhammad, Abdul Fadhli al Kinani as Syafi’i, yang masyhur dengan nama “Al ‘Asqalani” saja, lahir di Mesir tahun 773 H dan wafat tahun 852 H dalam usia 79 tahun.

Pada waktu muda remaja beliau menghafal kitab al Hawi karangan Al Mawardi dan kitab Mukhtasar karangan Ibnul Hajib.

Tidak lama beliau berangkat ke Mekkah dan belajar menambah ilmunya di sana dengan Syeikh al ‘Iz bin Jama’ah dan lain-lain ulama fiqih Syafi’i. Beliau pernah menjadi Qadhi seluruh Mqsir lebih kurang selama 2l tahun di mana beliau menjadi hakim dalam Madzhab Syafi’i. Beliau banyak sekali mengarang kitab-kitab dalam bermacam-macam bidang ilmu, tetapi karangannya yang sangat terkenal ialah Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, 17 jilid.

Khabarnya karya beliau sampai 150 buah kitab agama yang sernuanya berrnutu tinggi, terpakai dalam sekolah-sekolah tinggi.

Diantara karangan beliau adalah:
1. Fathul Bari, syarah Bukhari (17 jilid) yang dikarang selama 29 tahun, dari tahun 813 H. sampai tahun 842 H.
2. Kitab Bulugul Maram, kitab Hadits yang telah disyarahkan oleh as Shan’ani dengan nama “Kitab Subulus Salam”.
3. Al Ishabah fi asmais Shabah.
4. Tahdzibut Tahazib.
5. Talkhisul Habir.
6. Dan lain-lain.

0 komentar:

Posting Komentar

Alqur`an terjemah
Admin Von Edison alousci

 
Design by Blogger Themes | Bloggerized by Admin | free samples without surveys